RRLAB izsludina LEADER 7. projekta kārtu - Rīgas rajona Lauku attīstības biedrība

Rīgas rajona Lauku attīstības biedrībaRRLAB izsludina LEADER 7. projekta kārtu 2020.03.31

Rīgas rajona Lauku attīstības biedrība izsludina projektu iesniegšanas 7. kārtu Lauku attīstības Programmas 2014.-2020. gadam 19.2.pasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros apstiprinātās stratēģijas ieviešanai.

Projektu iesniegumu pieņemšana EPS no 01.05.2020-31.05.2020

Kopējais kārtas atbalsta apmērs (publiskais finansējums): 230441.15 EUR.

Projekti īstenojami VRG darbības teritorijā – Sējas novadā, Inčukalna novadā, Siguldas novadā, Mālpils novadā, Krimuldas pagastā.

Rīcība 1.1. Nelauksaimnieciskās uzņēmējdarbības uzsākšana un attīstība, t. sk. vides radīšana, labiekārtošana (R1.1.)

Atbilstoši MK Noteikumu Nr.590: Jaunu produktu un pakalpojumu radīšanai, esošo produktu un pakalpojumu attīstīšanai to realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darbu apstākļu radīšanai

Rīcības finansējums: 115221.15 EUR

Viena projekta maksimālais atbalsta apmērs : 30 000 EUR

Atbalsta intensitāte: 50% individuālam projektam

                                      80% kopprojektam

Rīcība 1.2. Lauksaimniecības produktu pārstrādes attīstība, t.sk. vides radīšana, labiekārtošana (R1.2.)

Atbilstoši MK Noteikumu Nr.590: Lauksaimniecības produktu pārstrādei, to realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai. Tādas vides radīšanai vai labiekārtošanai, kurā tiek realizēta vietējā produkcija, un jaunu realizācijas veidu ieviešanai

Rīcības finansējums: 115220.00 EUR

Viena projekta maksimālais atbalsta apmērs : 50 000 EUR

Atbalsta intensitāte: 70% individuālam projektam

                                      80% kopprojektam

Projektu iesniegumus var iesniegt elektroniski (EPS) Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā https://eps.lad.gov.lv/login.

Ar projekta vērtēšanas kritērijiem var iepazīties šeit: 7. projektu kārtas vērtēšanas kritēriji

Papildu informācija, kas jāiesniedz saskaņā ar vietējās attīstības stratēģiju:

- Atbalsta pretendenta  pašnovērtējums  par  projekta  atbilstību  vietējās  attīstības  stratēģijā  attiecīgajai  rīcībai  noteiktajiem projektu vērtēšanas kritērijiem, norādot katram kritērijam atbilstošo punktu skaitu un pamatojot punktu skaita atbilstību:

Pašnovērtējuma veidlapas 1.1. Rīcībai

Pašnovērtējuma veidlapas 1.2. Rīcībai

Plašāka informācija par projekta aizpildīšanu un nepieciešamo dokumentāciju: http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/atbalsta-pasakumi/19-2-darbibu-istenosana-saskana-ar-sabiedribas-virzitas-vietejas-attistibas-strategiju-235

Kontakta informācija:

Linards Ligeris mob. 28677152, e-pasts: Linards@rrlab.lv

Galerija

Papildus informācija

Rīgas rajona Lauku attīstības biedrība
Reģ. Nr. 40008106708

Izpētes

RRLAB projektu analīze              RRLAB iesniegto projektu analīze